Национална комисия на Република България за ЮНЕСКО,

Съюз на народните читалища в България,

Сдружение с нестопанска цел „Писалка и перо” Пловдив,

обявяват

Конкурс „Идеите на младите хора за нови културни политики”

 

Конкурсът е за иновативно мислещи млади хора на възраст от 16 до 30 години.

Ако искате да откриете своите силни страни, можете да си изберете една от темите, приложени към тази обява и да я разработите, като включите в нея Вашите уникални идеи:

Очакваме  есета до десет машинописни страници, без приложенията.

Участниците трябва да посочат информация за училище и специалността,  ако се обучават, точен адрес, е-mail и телефон за връзка. След оценка на идеите от специализирано жури, авторите на най-добрите идеи, които ще доразвият в доклади, ще бъдат поканени да участват в обучителни конференции на тема „Нови културни политики на България – възможности за реализация и включване”. Участниците ще имат възможност да обменят идеи, да намерят нови партньори, да се включат в процеса на създаване на по-ефективни културни политики в България. Разходите по участието в конференциите ще бъдат за сметка на организаторите.

Есетата, моля изпращайте на е- адрес :

konkurskultura@mail.bg

В subject: напишете темата на разработката

 

Краен срок за подаване на предложенията: 20 октомври 2015 г.

Необходимата информация за участието в конкурса, темите и критериите за оценка на есетата може да получите на страницата на Сдружение „Писалка и перо” във фейсбук https://www.facebook.com/pisalkaipero

Теми

 • Съвременни форми на културно изразяване;
 • Иновативни форми за насърчаване на четенето;
 • Модерната библиотека – какви нови услуги трябва да има за потребителите.
 • Съвременното читалище – мост между традиции и  новаторство.  Какви дейности трябва да развива?
 • Развитие и култура на градската среда.
 • Културното предприемачество – идеи в областта на изкуствата, културата и творческата индустрия.
 • Алтернативните модели за финансиране на културни дейности – crowdfunding, фондове за микрокредитиране и други.
 • Културен туризъм в България – място и роля в сектора на туризма.
 • Гражданско общество – място и роля в изпълнението на културните политики в България.
 • Виртуалните общности: взаимодействието им с културните институции
 • Предлагане, търсене и разпространение на културни продукти.
 • Мястото на културата в образователния процес в България.
 • Културата на малцинствата в България.

 

Критерии за написване на есе за конкурса „ Идеите на младите хора за нови културни политики”

 • Релевантност на идеите към избраната от кандидата тема
 • Оригиналност и новаторство на идеята/идеите.
 • Логичност на аргументацията.
 • Наличие на конкретни примери и факти в изложението.
 • Култура на изразяването.
 • Възможност за реализация на идеите.

Защо не се абонирате за нашия бюлетин?

Българска история
„Българска история” работи в посока опресняване на историческата памет, засилване на националната гордост, възраждане на забравени личности и епизоди от близкото и далечно минало. Екипът ни е убеден, че историята трябва да се разглежда като стабилна основа за изграждане на национално самосъзнание, което е от изключителна важност за просперитета на един народ.