Оцвети и научи: Царевец / Colour and learn: Tsarevets

 

ПОРЪЧАЙ КАРТАТА ТУК

ENGLISH BELOW

Без съмнение архитектурно-музейният резерват „Царевец“ е една от най-посещаваните и разпознаваеми туристически забележителности в България. Това не е изненадващо, предвид многовековната му и богата история.

Археологическите проучвания в съвременния град Велико Търново сочат, че естествените природни особености на региона, правещи го лесно защитим, са давали възможността за изграждането на укрепени центрове многократно през последните хилядолетия. Най-старите градежи са датирани още от периода, в който тези поселения са обитавани от траките.

За българите обаче старопрестолният Търноград е символ на Втората българска държава и на могъществото на династията Асеневци. Именно тук Петър е коронован за  първи цар на възродената българска държава, а малко преди това, през 1185 г. той и брат му Асен вдигат населението на бунт срещу византийците.

Градът, който става столицата на Второто Българско царство се разполага върху три тежко укрепени хълма – Царевец, Трапезица и Девин град. Непристъпните им стръмни склонове са опасвани от р. Янтра, а дебели крепостни стени защитават града.

Безспорно обаче най-сериозно защитен бил хълмът Царевец, тъй като съхранявал важни административни сгради като Царския дворец и Патриаршеската църква. Три последователни порти с кули водели към билото по тесен скален провлак, който бил изкуствено пресечен при първата порта. Там, над пропастта на така наречената Сечена скала, подвижен мост отрязвал пътя за настъпление на потенциални нападатели.

Любопитното е, че дори враг да проникнел през всички защитни съоръжения на Царевец, както Царският дворец, така и Патриаршеската църква разполагали с нужните възможности да се отбраняват и сами. Археологически разкопки показват, че „Възнесение Господне“ била изградена като самостоятелна крепост със стени, порти и две бойни кули. Жилищните и административните помещения за патриарха и църковния клир се намирали в голям вътрешен двор, подредени от север на юг и надеждно защитени от нападатели.

От своя страна, Царският дворец също разполагал със силни фортификации като високи крепостни стени, които опасвали обширен вътрешен двор и значителен брой кули. По своето устройство Царският дворец не се различавал толкова много от класически западноевропейски феодален замък, пригоден за самостоятелна отбрана и способен да издържи продължителна обсада.

Както става известно от изворите, Търново е правело голямо впечатление на съвременниците на неговото величие и дори на тези видели го след разрухата му. Разкопките показват основите на 470 жилищни постройки, странноприемница, жилища на аристокрацията, 23 храма и 4 градски манастира.

Продължавайки традициите на Първото българско царство, Търново бързо се превръща в могъщ притегателен център за творците от областта на живописта, архитектурата, приложните изкуства, книжовността и прочее. Той е едновременно център за обучение и поле за изява на български творци, чийто произведения се радвали на почит в България и чужбина.

Сред съвременниците си градът е известен като „великия град Търнов“, „царския град Търнов“, „богоспасяемия град Търнов“ и прочее. Изглежда е впечатлен е и самият византийски патриарх Калист, който заявява че „Търново е столица на българите и втори град след Цариград“. Григорий Цамблак, авторът на „Похвално слово за патриарх Евтимий“, описва града като многолюден град със здрави стени, който притежавал големи богатства.

Днес Царевец привлича хиляди туристи от България и света, а неговата уникална атракция – аудиовизуалният спектакъл „Звук и светлина”, е обичана от малки и големи.


 

Located in Veliko Tarnovo, the Tsarevets fortress is undoubtedly one of the most prominent tourist attractions in Bulgaria, and a strong testament  of the country’s rich history and heritage.

With the city’s history dating back to Thracian times Veliko Tarnovo has played an important role as a strategic stronghold throughout the years, particularly in light of its location and favourable geographic features which make it easily defendable against enemy attacks.

Veliko Tarnovo’s strategic location allowed the city’s importance to grow, ultimately becoming the capital of the Second Bulgarian Empire after the country was reinstated in 1185. This was formally marked by the coronation of Peter as the first monarch (“Tsar”) of the Asenevtsi dynasty, following an uprising against the 150-year Byzantine rule led by Peter and his brother Asen.

The capital city of Tarnovo comprises three heavily fortified hills – Tsarevets, Trapezica and Devingrad with the river Yantra flowing in between, forming steep ridges which severely restrict access to the hills, and provide the perfect location for a medieval stronghold.

The main part of the fortress was at Tsarevets hill, hosting the Royal Palace, the Patriarchal Church and a number of other administrative buildings. Three consecutive towered gates led to the ridge with a drawbridge cutting off the way of potential attackers after the first gate.

Even if an enemy managed to overcome Tsarevets’ defense lines, the Royal Palace and the Patriarchal Church “Ascension of Jesus” were designed as standalone strongholds with their own unique defense capabilities. Archeological excavations show that the “Ascension of Jesus” church had its own walls, gates as well as two battle towers.

Similarly, the Royal Palace was also heavily fortified with walls and battle towers, much like a Western European feudal castle, suitable for self-defense and capable of withstanding a long siege.

Trapezitsa and Devingrad were also densely populated, consisting of living courts and churches which were fortified in a similar fashion to Tsarevets. The city had its own water supply and food repositories, guaranteeing sufficient supplies during a siege.

In historical sources Tarnovo was referred to as an impressive stronghold even after its destruction in 1393. Excavations have revealed 470 residential buildings, an inn, aristocracy homes, 23 temples and four city monasteries.

Continuing the tradition of the First Bulgarian Empire, Tarnovo quickly became a powerful center attracting various artists and craftsmen: painters, architects, poets, amongst others. It was both a training ground and a source of inspiration for Bulgarian artists whose works became famous both in Bulgaria as well as internationally.

In historic records the city was known as “The great city of Tarnov”, “The Royal city of Tarnov”, “The holy city of Tarnov” ; Even the Byzantine patriarch Kalista was impressed by the city, naming it “The capital of Bulgarians and the second city after Tsarigrad (Today’s Istanbul)”.

Today Tsarevets attracts a significant number of tourists from both Bulgaria and abroad; it is also the home of the unique audiovisual spectacle “Sound and Light” which is enjoyed by young and old alike.