Общи условия на „Играй и спечели“ (Железници)

  1. Организатор на Играта

Организатор на играта ИГРАЙ И СПЕЧЕЛИ

(„Играта“) е „БИ 93” ООД, ЕИК: 202972277, със седалище и адрес на управление гр. София, София, ж.к. Младост 2, бл. 260

  1. Период на провеждане на Играта

Играта ще се проведе в периода от 13.12.2021 г. до 16.12.2021 г., включително.

  1. Дефиниции

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:

3.1. „Организатор“ е „БИ 93” ООД, ЕИК: 202972277

3.2. „Участник“ е всяко пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. Служители на „БИ 93” ООД също нямат право да участват в Играта.

4. Награди

3 броя настолни игри „Железници“, по една за всеки от тримата печеливши Участници.

5. Механизъм на Играта, спечелване на награда, връчване на наградите

Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка!

За да участва в Играта Участникът трябва да:

5.1. Да притежава валиден профил в платформата INSTAGRAM;

5.2. в срока на Играта да е последвал профила на „Българска история“ в INSTAGRAM – https://www.instagram.com/bulgarianhistory/;

5.3. в срока на Играта да отбележат поне един свой приятел в коментар на страницата https://www.instagram.com/bulgarianhistory.

5.4. След приключване на периода на Играта, на случаен принцип Организаторът ще избере общо трима печеливши Участници.

5.5. Печелившите трима Участници ще бъдат обявени в публикацията за играта на https://www.instagram.com/bulgarianhistory/ в срок до дванадесет астрономически часа, считано от избирането им на 17.12.21 г. в 9 ч. сутринта. Освен това, всеки един печеливш ще бъде известен чрез таг под коментара, с който участва. Всеки печеливш Участник следва да предостави на Организатора свой валиден адрес за доставка и телефон в срок до 3 дни, считано от обявяване на печелившите Участници. Предоставянето на адрес за доставка и телефон на Организатора, следва да стане по електронен път (електронна поща на Организатора: team@bulgarianhistory.org).

5.6. Наградите ще бъдат доставени от Организатора напълно безплатно с куриер до всеки печеливш Участник в срок от 5 работни дни след получаване на уведомителното електронно писмо, изпратено по имейл, в което печелившия Участник посочва изричен адрес за доставка и телефон за връзка. При отсъствие на печелившите Участници на посочения адрес за получаване при извършване на доставката, на същия ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата след представяне на документ за самоличност. И в този случай печелившият Участник не дължи никакви парични суми за получаване на доставката.

ВАЖНО: Печеливши Участници, непотърсили наградите си (включително Участници неизпратили адрес за доставка и телефон за обратна връзка) в 7-дневен срок от изпращането им, автоматично губят правото на тяхното получаване.

6. Ограничения

Всеки Участник може да спечели само една награда.

Един Участник може да публикува само един свой коментар в отговор на зададен въпрос на страницата https://www.instagram.com/bulgarianhistory/

Един Участник може да участва само с един свой профил.

7. Значение на действията по регистрация в Играта

Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

7.1. Че е запознат с, приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила на Играта;

7.2. Че отговаря на условията за участие в Играта и е съгласен да участва доброволно в нея;

7.3. Че няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала му известна при или по повод участието му в Играта;

8. Лични данни

Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

8.1. Че доброволно, за целите на участието си в Играта, е предоставил на Организатора своите лични данни и данни за контакт включително, но не само:  INSTAGRAM профил, име и фамилия, електронна поща и други данни, които могат да представляват „лични данни“ по смисъла на чл. 4. От Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета;

8.2. Че е запознат с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни  и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и с факта, че Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и на Регламента;

8.3. Че е съгласен Организаторът, като спазва всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, да събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона за личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, в това число с автоматични средства, личните му данни за целите на провеждането и администрирането на Играта и доставката на спечелените награди.

8.4. Участникът се съгласява, че е съгласен Организатора да разкрива и/или предоставя на трети лица лични му данни, когато това е необходимо за провеждането и/или администрирането на Играта и доставка на спечелените награди.

8.5.Че е запознат, че може да оттегли дадените по-горе съгласия по всяко време. За целта, Участникът следва да заяви оттеглянето на съгласието си на адрес: team@bulgarianhistory.shop

9. Гаранции на Организатора

Служителите на Организатора са длъжни да спазват конфиденциалността на личните данни на Участниците.

10. Нарушения

11.1. Докладване на нарушения

В случай на подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за провеждане на Играта, всички Участници могат да сигнализират за това на Организатора на следната електронна поща: team@bulgarianhistory.org. Необходимо е Участниците да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали НЕ се приемат от Организатора.

11.2. Последици от нарушенията

В случай на установяване, че едно и също лице участва в Играта чрез повече от един свой INSTAGRAM профил или с повече от един свой коментар на страницата https://www.instagram.com/bulgarianhistory/ , Организаторът има правото да дисквалифицира лицето от участие в Играта.

11.3. В случай на нарушаване на разпоредбите на действащото законодателство или на друга част от настоящите правила на Играта от страна на Участник, както и във всички случаи, в които Организаторът прецени, че и/или има основателно подозрение за неправомерни и/или неприемливи действия от страна на Участник, Организаторът има право да дисквалифицира последния от участие в Играта. Дисквалифициран Участник няма право на участие и/или получаване на спечелена награда, ако същият е спечелил такава.

12. Отговорност

12.1. Организаторът и лицата свързани с провеждането на Играта не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.

12.2. Настоящите правила на Играта ще бъдат достъпни за целия срок на Играта на интернет адрес: https://bulgarianhistory.org/

12.3. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да повлияе или във всеки друг случай по собствена преценка на Организатора, Организаторът има право да измени настоящите правила и/или да прекрати Играта. Участниците трябва да бъдат информирани за това чрез електронна публикация на следния интернет адрес: https://bulgarianhistory.org/ Ако в електронната публикация за промяната в правилата или прекратяването на Играта не е указано друго, същите влизат в сила от деня на електронната им публикация и стават задължителни за Участниците. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред Участниците за претърпени от тях вреди в следствие на промяната/прекратяването. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на правилата на Играта, са окончателни и се отнасят до всички Участници.

12.4. Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди от непълни или неточно попълнени (грешни) данни на Участника (електронна поща и/или имена), както и от обективна или независеща от Организатора невъзможност да уведоми печелившия Участник за спечелената награда

13. Прекратяване на участието в Играта

13.1. Участник в Играта може да изиска отстраняването (анулирането) на участието си в Играта във всеки един момент от нейното провеждане. За целта той трябва да премахне следването на профила на Организатора на страницата https://www.instagram.com/bulgarianhistory/ . По този начин той се отказва от участие и занапред.

13.2. Ако Участникът желае да упражни правата си, свързани с обработването на лични данни, а именно – право на ограничаване на обработката на личните данни, правото да направи възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, право на достъп, премахване и коригиране на лични данни, той/тя следва да се свърже с Организатора на ИГРАЙ И СПЕЧЕЛИна e-mail адрес team[@]bulgarianhistory.org

14.3. Участвайки в тази Игра, Участниците приемат и се ангажират с настоящите правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби. С участието си Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.